Антикоррупционный комплаенс

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет

ШЖҚ «Көпсалалы қалалық балалар ауруханасы» МКК (бұдан әрі - Кәсіпорын) денсаулық сақтау саласының сенімді және өзінің беделін жоғары бағалайды және науқастар кәсіпорынның алға қойған міндеттерін адал, әділ және риясыз орындауын күтетінін түсінеді. Осы мақсатта кәсіпорында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі құрылды, ол кәсіпорын қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын, ішкі және сыртқы ережелерді, рәсімдерді, әдеп пен деонтологияны, сондай-ақ ұжымдық басқару жүйесін сақтауын бақылауды қамтамасыз етеді.

Комплаенстің негізгі функциялары: сыбайлас жемқорлықты анықтау және алдын алу, мүдделер қақтығысын тиімді реттеу, кәсіпорын қызметкерлерінің кәсіби этика талаптарын сақтауын бақылау.

Сыбайлас жемқорлық/алаяқтық фактілерінің алдын алу, болдырмау не анықтау мақсатында кәсіпорынның қызметкерлері мен клиенттері сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметке құпиялылықты қамтамасыз ететін мынадай тәсілдердің кез келгенімен хабарлай алады:

Антикоррупционная деятельность

ГКП «Многопрофильная городская детская больница» на ПХВ (далее - Предприятие) высоко ценит свою репутацию и понимает, что пациенты ожидают честного, справедливого и беспристрастного выполнения Предприятием поставленных задач.С этой целью на Предприятии создана Антикоррупционная комплаенс-служба, которая обеспечивает контроль над соблюдением сотрудниками Предприятия законодательства Республики Казахстан, внутренних и внешних правил, процедур, этики и деонтологии.

Основные функции комплаенс-службы: выявления и предотвращения коррупции, эффективное урегулирование конфликтов интересов, контроль над соблюдением работниками Предприятия требований профессиональной этики.

В целях профилактики, предотвращения либо выявления фактов коррупции/ мошенничества, работники и пациенты Предприятия могут информировать Антикоррупционную комплаенс-службу любым из следующих способов, обеспечивающих конфиденциальность: